Ett nytt treårsavtal har tecknats mellan parterna gällande rundvirketransporter inom Team Karlskoga och Askersund. Avtalet gäller för perioden augusti 2012 – juli 2015.

Till avtalet knyts ett unikt Partnerskapsavtal som reglerar samarbetet och fastställer måltal. Utgångspunkten är att skapa ett ömsesidigt partnerskapsförhållande med principen att dela på effektiviseringsvinsterna och öka totalkvaliteten.

Transporterna kommer att utföras av befintliga VSVåkerier samt några nytillkommande åkerier.

Från VSV ser vi väldigt positivt på detta nya avtalsförhållande. Nu kan vi arbeta nära kunden Sveaskog och skapa bästa totaleffektivitet och kvalitet utifrån att båda parter skall gynnas.